הסדר פשרה

הסדר פשרה תביעה ייצוגית

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית במסגרת ת”צ 53788-05-18 (מחוזי חי’) מירב נ’ יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע”מ ואח’

ניתנת בזו הודעה לציבור, בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006 (להלן: “חוק תובענות ייצוגיות”), כי ביום 10.9.2020 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שבכותרת (להלן ובהתאמה: “הבקשה” ו-“התובענה”).

ארז מירב, התובע בתובענה והמבקש בבקשה לאישור התובענה כייצוגית (להלן ובהתאמה: “המבקש” ו-“בקשת האישור”), מיוצג על ידי עו”ד דוד מזרחי מרחוב חורב 4, חיפה ו/או עו”ד אורלי בן עמי מרחוב אורבך 5, חיפה.

המשיבה 1, יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע”מ (להלן: “יפנאוטו”), מיוצגת על ידי משרד עוה”ד גורניצקי ושות’, משד’ רוטשילד 45, תל-אביב.

המשיבה 2, Subaru Corporation (להלן: “סובארו”), מיוצגת על ידי משרד עוה”ד הרצוג פוקס נאמן מבית אסיה, רחוב ויצמן 4, תל-אביב.

 

“עניינה של התובענה:

1. עניינה של התובענה, בתמצית, הינו בטענת המבקש לפיה תיבות הילוכים רציפות (CVT) מתוצרת סובארו (להלן: “תיבות ההילוכים”), סובלות מפגם סדרתי. טענות אלה הוכחשו על-ידי המשיבות הן במישור המשפטי והן במישור העובדתי, והובהר על-ידי המשיבות שתיבות ההילוכים תקינות לחלוטין.

 

הגדרת הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה:

2. הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה הינה כל אדם, עוסק או חברה, שהוא בעליו של רכב מתוצרת סובארו, שנמכר על-ידי יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע”מ (להלן: “יפנאוטו”) ו/או ביבוא אישי ו/או ביבוא מקביל, בעל רישיון רכב ישראלי משנות המודל (Model Years) 2018-2010, שבו מותקנת תיבת הילוכים רציפה מתוצרת סובארו (Subaru Lineartronic CVT) מדגם TR580, 580TC או TR690 (להלן: “הקבוצה”).

 

יובהר, כי שנת המודל של רכב קבוצה מיוצגת באמצעות האות שבתיבה העשירית במספר השלדה (VIN) של אותו רכב, אשר מופיע ברישיון הרכב, כדלקמן:

שנת מודל 2010 – A;

שנת מודל 2011 – B;

שנת מודל 2012 – C;

שנת מודל 2013 – D;

שנת מודל 2014 – E;

שנת מודל 2015 – F;

שנת מודל 2016 – G;

שנת מודל 2017 – H;

שנת מודל 2018 – J.

 

3. במסגרת הסדר הפשרה הוגדרה תת-קבוצה, מתוך הקבוצה לעיל, בעלי רכב סובארו בעבר ובהווה, אשר חבריה עומדים בתנאים שנקבעו בהסדר הפשרה, ואשר יהיו זכאים להשבת הוצאות שהוציאו בקשר עם תיקונים/החלפות/בדיקות שערכו לתיבות ההילוכים ברכביהם (להלן: “הזכאים להשבת ההוצאות”).

4. מכתב זה נשלח אליך מכיוון שעל-פי הרישומים הנמצאים ברשות משרד התחבורה אתה נכלל בקבוצה, ועל-מנת ליידע אותך בדבר זכויותיך מכוח הסדר פשרה.

 

להלן תמצית עיקרי הסדר הפשרה:

5. במסגרת הסדר הפשרה, ובכפוף ובהתאם למכלול התנאים המפורטים בו, יועמדו לחברי הקבוצה הטבות שעיקרן בלבד מפורט להלן:

הארכת אחריות:

5.1. חברי הקבוצה יהיו זכאים לאחריות מורחבת לתיבות ההילוכים, החל מיום 3.12.2020, לתקופה שתחילתה ביום סיומה של תקופת האחריות המקורית, כמפורט בהסדר הפשרה, וסופה ביום בו יחלפו 10 שנים ממועד מסירת רכב קבוצה לרוכש המקורי, או עד שהרכב גמע נסועה של 160,000 ק”מ, לפי המוקדם מביניהם; וביחס לרכבי קבוצה אשר ביום 3.11.2020 לא יפלו בגדרי ההגדרה שברישא, תקופה של שנה אחת מיום 3.11.2020 (להלן: “האחריות המורחבת”). מובהר בזאת שחברי הקבוצה אינם צריכים לבצע כל פעולה לצורך קבלת האחריות המורחבת, וכי האחריות המורחבת ניתנת לרכב גם אם זה יימכר בעתיד בכפוף בעמידה בדרישות הנחוצות לצורך העברת האחריות.

החזר כספי על תיקונים/בדיקות/החלפת תיבת הילוכים

5.2. בעל רכב סובארו בעבר (אשר מכר את רכבו) או בעל רכב סובארו בהווה (החבר בקבוצה) יהיה זכאי להחזר כספי עבור הוצאות שבהן נשא בקשר עם תיקון/בדיקה/החלפה של תיבת ההילוכים ברכבו, בין היתר, בהתאם לתנאים אלה:

5.2.1.הוא נשא בתשלום הוצאות באופן אישי או ע”י מי מבני משפחתו.

5.2.2.הוא לא זכה לכל פיצוי ו/או שיפוי מסובארו או יפנאוטו ו/או מצד שלישי כלשהו (לרבות חברת ביטוח) עבור ההוצאות, ויתחייב שלא לקבל פיצויים ו/או שיפוי מצד שלישי כלשהו בעתיד.

5.2.3.ההוצאות נגרמו לפני יום 3.12.2020; אולם ככל שההוצאות הוצאו במהלך התקופה שמיום 16.3.2020 ועד 3.12.2020, החזר ההוצאות יבוצע בתנאי שההוצאות הוצאו במוסך מורשה של יפנאוטו.

5.2.4.לא יוחזר רכיב המע”מ בגין הוצאות שבגינן נתבע ניכוי מס תשומות.

5.2.5.יוחזרו הוצאות התיקון, הבדיקה או ההחלפה כפי שבוצעה, עד גובה הסכומים כפי שהם מופיעים במחירון יפנאוטו הרלוונטי לפעולות כאמור.

תשומת ליבך שככל שאת/ה סבור שאת/ה זכאי/ת להשבת הוצאות, עליך/עלייך להמציא את טופס הדרישה להשבת הוצאות ליפנאוטו עד יום 3.3.2021.

5.3. חברי הקבוצה יהיו זכאים לבדיקת תיבת ההילוכים ללא תשלום, שתבוצע בתוך תקופת האחריות המורחבת, לצורך בחינה אם יש צורך בתיקון או בהחלפה של תיבת ההילוכים פעם אחת בכל רכב קבוצה, באחד ממרכזי השירות של יפנאוטו, ככל שבעליו הנוכחי של רכב הקבוצה חווה ו/או יחווה דאגה ביחס לתיבת ההילוכים.

5.4. במחלוקות שתתגלענה באשר לזכאותו של חבר קבוצה לתיקון מסוים של תיבת ההילוכים במסגרת האחריות המורחבת או באשר לזכאותו של חבר קבוצה להשבת הוצאות יכריע מומחה טכני ניטרלי.

 

שונות:

6. הסדר הפשרה, אשר עיקריו פורטו לעיל, נעשה מבלי שמי מהצדדים מודה בטענות משנהו.

7. הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו), על השינויים שהוכנסו בו במסגרת פסק הדין (ובמסגרת החלטת בית המשפט מיום 19.11.2020), הוא המחייב; ובכל מקרה של סתירה בין הוראת הסדר הפשרה (על נספחיו), על השינויים שהוכנסו בו במסגרת פסק הדין, לבין הודעה זו (לרבות לעניין עצם הכללתך בקבוצה) – יגברו הוראות הסדר הפשרה על מכלול תנאיו.

 

8. הסדר הפשרה ופסק הדין עומדים לעיון חברי הקבוצה בקישור הבא:

9. פסק דין להורדה הסדר הפשרה להורדה, ההחלטה על התיקון

10. לניצול ההטבות לחברי הקבוצה יש לפנות בטלפון 8545*, בימים א’-ה’ בין השעות 09:00 ל – 16:00 או בדוא”ל: Subaru_cvt@samelet.com