הסדר פשרה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית במסגרת ת”צ 57054-03-19 אופיר נ’ יפנאוטו – חברה ישראלית לרכב בע”מ ואח’

ניתנת בזו הודעה לציבור, בהתאם לסעיפים 18(ג) ו-25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006 (להלן: “חוק תובענות ייצוגיות”), כי ביום 16.12.2021 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור התובענה שבכותרת כייצוגית (להלן: “הבקשה לאישור הסדר הפשרה” ו-“בקשת האישור” בהתאמה).

ביום 13.01.2022 הורה בית המשפט על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה.

עמוס אופיר, המבקש בבקשת האישור, מיוצג על-ידי עו”ד דוד מזרחי ועו”ד ד”ר אלעד אופיר מרחוב חורב 4, חיפה. דוא”ל: lawmiz1@gmail.com; טל’: 04-8113711.

המשיבה 1, יפנאוטו – חברה ישראלית לרכב בע”מ, מיוצגת על-ידי גורניצקי ושות’ – משרד עורכי דין ממגדל ויתניה, רחוב החרש 20, תל-אביב. דוא”ל: ehudk@gornitzky.com; טל’: 03-7109191

המשיבה 2, Subaru Corporation (להלן: “סובארו”), מיוצגת על-ידי הרצוג פוקס נאמן – משרד עורכי דין ממגדל הרצוג, רחוב יצחק שדה 6, תל-אביב. דוא”ל: shragayi@herzoglaw.co.il. טל’: 03-6922020.

 

עניינה של בקשת האישור:

1. בבקשת האישור טוען המבקש כי מערכת המולטימדיה שהותקנה ברכבים מתוצרת סובארו ששווקו בישראל סובלת מפגם סדרתי.

2. מנגד, המשיבות מכחישות ודוחות את הטענות שהועלו בבקשת האישור, הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי, וטוענות כי אין כל פגם סדרתי במערכת המולטימדיה וכי לא נגרם כל נזק למי מחברי הקבוצה.

 

הגדרת הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה:

3. הסדר הפשרה יחול על הקבוצה המיוצגת כהגדרתה בבקשת האישור, “כל מי שרכש/שכר/חכר/השתמש/נסע/החזיק בישראל כלי רכב מתוצרת המשיבה 2 מסוג סובארו מהדגמים, כפי שיפורטו להלן, או כל רכב אחר שיוצר על ידי המשיבה 2 […], ושיש בו מערכת מולטימדיה סטארלינק (STARLINK) או מערכת מולטימדיה דומה […], המאופיינת בתקלות המפורטות בבקשה זו, מאז תחילת שיווקו ו/או מכירתו של כבי הרכב בישראל ועד למתן פסק הדין בתובענה ייצוגית זו, לרבות אך לא רק, כלי רכב, שיובאו לישראל על ידי המשיבה 1, אלא גם על ידי יבואנים מקבילים אחרים, או שיובאו בייבוא אישי, או כלי רכב אלה שנרכשו בשוק יד שניה בישראל”.

 

עיקרי הסדר הפשרה:

4. במסגרת הסדר הפשרה וכפוף למכלול התנאים המפורטים בו, המשיבות ניאותו להעניק לחברי הקבוצה אחריות מורחבת ללא עלות לתיקון רכיב התוכנה (להבדיל מהחומרה או כל רכיב מכני או חשמלי) של מערכות מולטימדיה מדורות 2 ו-3 המותקנות ברכבים מתוצרת סובארו, על דרך של עדכון תוכנה (ועל דרך זו בלבד), לתקופה, שתחילתה 30 ימים מיום הפיכת פסק-דין המאשר את הסדר הפשרה לחלוט, וסופה 210 ימים מיום הפיכת פסק-הדין לחלוט. הכול, כפוף לתנאי תעודת האחריות שצורפה כנספח “2” להסדר הפשרה.

 

שונות:

5. הסדר הפשרה, אשר עיקריו פורטו לעיל, נעשה מבלי שמי מהצדדים מודה בטענות משנהו.

6. ככל שהבקשה לאישור הסדר הפשרה תתקבל על-ידי בית המשפט, יהווה הסדר הפשרה מעשה בי-דין בגין העילות והסעדים הנובעים מבקשת האישור, כלפי כל חברי הקבוצה, למעט אלה שיבקשו מבית המשפט להתיר להם לצאת מהקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה (כמפורט להלן).

7. על-פי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות, מי מחברי הקבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי מרכז, בתיק שמספרו בכותרת, ובהעתק לבאי-כוח הצדדים, תוך 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, בבקשה להתיר לו לצאת מהקבוצה שעליה יחול ההסדר. למען הסר ספק, בקשה כאמור מטעמו של כל חבר קבוצה תהא רלוונטית ביחס לכל רכבי הקבוצה שבבעלותו.

8. על-פי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, מי מחברי הקבוצה המעוניין להגיש התנגדות מנומקת להסדר הפשרה רשאי לעשות זאת תוך 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו.

9. ככל שלא יאושר הסדר הפשרה בנוסחו הנוכחי או בשינויים ככל שייערכו בו בהסכמה לצורך אישורו, או שהסדר הפשרה יבוטל מכל סיבה אחרת, מוסכם על הצדדים כי הסדר הפשרה ייחשב כבטל ומבוטל מדעיקרא, כאילו לא נערך מעולם, לחתימה עליו לא תהא משמעות ראייתית ולא ניתן יהיה להגישו או להסתמך עליו או לעשות בו או בתוכנו שימוש כלשהו, בין במסגרת הליך שיפוטי כלשהו, בין במסגרת הליך מעין-שיפוטי, בין במסגרת הליך מנהלי ובין במסגרת כל הליך אחר, ובכלל זה לא ניתן יהיה להשתמש בנתונים או במצגים או בטיוטות הסדר הפשרה או בכל המסמכים שנערכו בין הצדדים לצורך הסדר הפשרה או בקשר אליו. למען הסר ספק, גם במקרה שכזה, אין לראות באמור בהסדר הפשרה משום הודאה של צד בטענות משנהו או משום וויתור של צד על טענה או זכות העומדת לו.

10. הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין הודעה זו יגברו הוראות הסדר הפשרה.

11. הסדר הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז, בשדרות הציונות 3, לוד, בפנקס התובענות הייצוגיות וכן אצל באי-כוח הצדדים, בכתובותיהם המפורטות ברישא ההודעה, בתיאום מראש.

12. כל גורם רשאי גם לבקש ולקבל באמצעות דואר אלקטרוני העתק מלא של הבקשה לאישור הסדר פשרה על נספחיה, תוך 3 ימים ממועד שליחת בקשה כאמור, באמצעות דואר אלקטרוני, לאחד מב”כ הצדדים (בכתובות שפורטו לעיל).

13. המודעה, החלטת בית המשפט, שמכוחה היא מפורסמת, והסדר הפשרה על נספחיו מפורסמים גם באתר האינטרנט של המשיבה 1 (יפנאוטו), בקישור ישיר מדף הבית.

14. תוכן הודעה זו אושר על-ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על-פי החלטתו.

דוד מזרחי, עו”ד, ב”כ המבקש

שגית אוחנה, עו”ד, גורניצקי ושות’, עורכי דין, ב”כ המשיבה 1

דוד זיילר, עו”ד, הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין, ב”כ המשיבה 2

 

לעיון והורדת הסדר הפשרה לחץ כאן

לעיון והורדת החלטת בית המשפט לחץ כאן